วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ เป็นสาขาวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติและพฤติกรรมของพลังงานและสถานะของสิ่งของในทางกลึง ฟิสิกส์เน้นการศึกษาและการอภิปรายเกี่ยวกับแรงกดดัน เคลื่อนที่ พลังงาน ความร้อน แสง ไฟฟ้า และการแลกเปลี่ยนของวัตถุ

 

วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เรียนอะไรบ้าง พร้อมรายละเอียด

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์มีความหลากหลายและรวมถึงหลายแขนงที่น่าสนใจ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของเนื้อหา วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เรียนอะไรบ้าง ที่สามารถเรียนรู้ในฟิสิกส์

 • กลศาสตร์: ศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่และแรงที่กระทำต่อวัตถุ รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับความสมดุลของวัตถุที่อยู่ในสถานะนิ่ง หรือสถานะเคลื่อนที่
 • ไฟฟ้าและแม่เหล็ก: ศึกษาเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า และการทำงานของแม่เหล็ก
 • ทฤษฎีทางควอนตัม: ศึกษาเกี่ยวกับพลังงานควอนตัม โครงสร้างอะตอม และพฤติกรรมของเชื้อเพลิง
 • แสงและการละเลียนแสง: ศึกษาเกี่ยวกับแสง การเผาผลาญ การสะท้อน การโปร่งแสง และการละเลียนแสง
 • นิวเคลียร์: ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและพลังงานทางนิวเคลียร์ รวมถึงการย่อยและการเปลี่ยนแปลงของแรงดึงดูดทางนิวเคลียร์
 • ทฤษฎีสนามแม่เหล็ก: ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างและการทำงานของสนามแม่เหล็กในวงจรไฟฟ้า
 • เทอร์โมไดนามิกส์: ศึกษาเกี่ยวกับความร้อน การสูญเสียความร้อน และการกระจายความร้อนในระบบต่าง ๆ
 • อุปกรณ์วัดและการทดลอง: เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดทางฟิสิกส์และการทำการทดลองที่ช่วยในการศึกษาและพิสูจน์ทฤษฎี
 • วิทยาศาสตร์อุตุนิยมวิทยา: ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติและพฤติกรรมของวัตถุตามหลักการอุตุนิยมวิทยา
 • ฟิสิกส์ทั่วไป: เรียนรู้เรื่องราวทั่วไปเกี่ยวกับฟิสิกส์ที่รวมถึงความรู้พื้นฐานและหลักการทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับหลายแขนง

เนื้อหาเหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับโลกที่เราอยู่ พร้อมทั้งให้ความเข้าใจและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ดาราศาสตร์ หรือ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ ศึกษาเกี่ยวกับอะไร

ในคณะวิทยาศาสตร์มีสาขาฟิสิกส์ประยุกต์หลายสาขาที่น่าสนใจ ตัวอย่างสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ที่มักจะพบในคณะวิทยาศาสตร์ได้แก่

 • เทคโนโลยีและวิศวกรรม: การประยุกต์ความรู้ฟิสิกส์ในการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ เช่น การออกแบบวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษ เทคโนโลยีพลังงาน และการออกแบบวิศวกรรมทางไฟฟ้า
 • การแพทย์: การประยุกต์ความรู้ฟิสิกส์ในการเข้าใจและวิเคราะห์กระบวนการทางกายภาพของร่างกาย เช่น การใช้เทคนิคการรักษาด้วยรังสี เครื่องมือการวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์ เป็นต้น
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม: การศึกษาผลกระทบทางกายภาพต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้พลังงานทดแทน การควบคุมมลพิษทางอากาศและน้ำ เป็นต้น
 • วิทยาศาสตร์การสื่อสาร: การศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารทางไกล ระบบสื่อสารทางอากาศ การส่งสัญญาณโทรทัศน์ การสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย เป็นต้น
 • วิทยาศาสตร์วัสดุ: การศึกษาและพัฒนาวัสดุใหม่ๆ ที่มีคุณสมบัติพิเศษ การออกแบบและปรับปรุงวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น วัสดุทนความร้อน วัสดุทนแรงเสียดทาน และวัสดุสำหรับการผลิตพลังงาน

เป็นต้น สาขาฟิสิกส์ประยุกต์มีหลากหลายและสามารถนำไปใช้ในด้านต่าง ๆ ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้หลากหลาย

 

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับอะไร

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ดาราศาสตร์ เป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบทางฟิสิกส์ของจักรวาล เศรษฐกิจแรงดึงดูดที่สำคัญของดาราศาสตร์ฟิสิกส์ด้วยกันคือการศึกษาความเป็นไปได้ที่เราสามารถเข้าใจได้โดยใช้กฎแรงดึงดูดฟิสิกส์ที่เรียกว่ากฎนิวตัน ซึ่งเป็นกฎที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุที่มีมวลและแรงที่กระทำต่อกัน การศึกษาดาราศาสตร์ฟิสิกส์ประกอบด้วยหลายสาขาย่อย เช่น

 • ดาราศาสตร์วิทยา: ศึกษาเกี่ยวกับระบบดาราศาสตร์ รวมถึงการศึกษาดาราศาสตร์แขนงต่าง ๆ เช่น ดาราศาสตร์กาแล็กซี่ ดาราศาสตร์จุลภาค ดาราศาสตร์หลอดจอด และอื่น ๆ
 • ฟิสิกส์อุตุนิยมวิทยา: ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสภาพธรรมชาติของดาราศาสตร์ เช่น อุณหภูมิสามารถ ภูมิอากาศ อุบัติเหตุทางชีวภาพในอวกาศ และอื่น ๆ
 • โคสโมศาสตร์: ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและการพัฒนาของดาราศาสตร์ รวมถึงการสร้างและการพัฒนาอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์
 • ฟิสิกส์วัสดุ: ศึกษาเกี่ยวกับการทำวัสดุที่ใช้ในดาราศาสตร์ รวมถึงคุณสมบัติและการประยุกต์ใช้วัสดุในอุปกรณ์ดาราศาสตร์

การศึกษาดาราศาสตร์ฟิสิกส์ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของจักรวาล การเคลื่อนที่ของดาราเคาะที่ต่าง ๆ และพฤติกรรมของพลังงานในจักรวาล สาขาวิชานี้มีความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์ การสำรวจอวกาศ การสื่อสารทางดาราศาสตร์ และการวิเคราะห์ข้อมูลดาราศาสตร์ เป็นต้น

 

คณะวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ที่ไหน ดี ในประเทศไทย

การเลือกคณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ที่ดีในประเทศไทยเป็นเรื่องส่วนบุคคลและขึ้นอยู่กับความสนใจและความต้องการของแต่ละบุคคลด้วย ภายในประเทศไทย คณะวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ที่ไหน ดี ก็มีมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่มีคณะวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับด้านฟิสิกส์ บางสถาบันที่มีคณะวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากสากล ไม่ว่าจะเป็น คณะวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ม ศว หรือ คณะวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ มข เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สำหรับการเลือกคณะวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม เราแนะนำให้คุณศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร สถานที่ตั้ง และความเหมาะสมต่อความต้องการส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้ คุณยังควรพิจารณาถึงความรู้สึกที่เหมาะสมในสถาบันที่ต้องการศึกษา และโอกาสทางวิชาการและการวิจัยที่มีอยู่ในสถาบันนั้น ๆ

 

วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ทํา งานอะไร ได้บ้าง

วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ทํา งานอะไร ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์สามารถจบการศึกษาเป็นสาขาทางวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติและพฤติกรรมของพลังงาน และแหล่งกำเนิดของสิ่งมีชีวิต โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เพื่ออธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎและหลักฟิสิกส์ต่าง ๆ

นักศึกษาในสาขาฟิสิกส์จะศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ แรง พลังงาน และการแพร่กระจายของสิ่งของในอุตสาหกรรมและธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของจักรวาล ประวัติศาสตร์และโครงสร้างของจักรวาล รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับพลังงานทางฟิสิกส์ที่สามารถใช้งานได้ในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

เงินเดือนของนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาที่สำเร็จ คณะวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เงินเดือน จะแปรเปลี่ยนไปตามนั้นและประสบการณ์ทำงาน รวมถึงตำแหน่งที่ทำงานในองค์กรและภูมิภาคที่ต่างกัน ซึ่งอาจมีการคลายเครื่องใช้ตามสถานการณ์และตลาดแรงงานที่แตกต่างกันไป ดังนั้น ไม่สามารถระบุเงินเดือนของนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม งานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์มักมีรายได้ที่มั่นคงและสูงกว่าเฉลี่ยในบางธุรกิจหรือภูมิภาค

 

สามารถอัพเดตเรื่องราววิทยาศาสตร์อื่นๆที่น่าสนใจได้เพิ่มเติม

การพิสูจน์ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ สิ่งสำคัญเพื่อความน่าเชื่อถือ

อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ สิ่งสำคัญเพื่อการพัฒนา

นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ การสร้างสรรค์นวัตกรรม

ฮอร์โมน สิ่งสำคัญและขาดไม่ได้ของมนุษย์


สามารถอัพเดตข่าวสารเรื่องราวต่างๆได้ที่ babe369.com